माय माझी माती

मायेची ममता जणू दुधवरची साय,
माय माझी माती माझी माती माझी माय
तुला कामाची गा दगदग
मागे वळून जरा बघ
मागे आहे तुझ बाळ
बांधली तुझ्याशी नाळ
पहाटे तू उठूनी
स्वयंपाक पाणी आवरोनी,
कचेरि जेव्हा निघती,
कंठ दाटूनी तो येती,
बाळ जेव्हा धडपडती
रडत तुला बीलगती,
तुझ्या कवेतच त्याला, औषध मलम मिळती,
तुझ्या कुशीची ग़ ऊब
आहे बहुतच खूब,
वर पदराची भर,
असे मायेची लहर,
कारण… माय माझी माती माझी माती माझी माय
जसे मांजरीचे दात
नाही पिलाला लागत,
तुझे फटके, नाही बसत चटके.
तुझे ओरडने, रागावणे,
असता पिलाच्या काळजीने
जरी दाखवला तू राग,
नसते त्यात काही आग.
पिल्ले होता मोठी,
आशीर्वाद तुझ्या ओठी,
म्हणे, घे तू उंच भरारी,
हीच माझ्या मनाची उभारी!
मग काय? पिल्ले उडूनी जाती,
वाट बघते ती माती,
आली परतोनि,
करी लाड आनंदानी!
कारण, माय माझी माती माझी माती माझी माय
माय माझी माती माझी माती माझी माय
अशी असते ही माता
हिची वेगळीच गाथा,
करी लाड पण खूप,
वर ओरडयाचे तूप!
तिच्या “गधदे”
मधे असतात धडे,
आणि एकाच “बाळा”
सामावितो आयुष्याचा सोहळा!
म्हणूनच मोठे झालो तरी,
दुख आले जरी,
म्हणतो आपण, “आई ग़!”
आणि आला क्षण आनंदाचा, मन मोकळेपणाचा,
मनी तुझीच माया, ओठांवर, “अय्या!”
कारण, माय माझी माती माझी माती माझी माय
माय माझी माती माझी माती माझी माय

Published
Categorized as Poems

By Positive Wordsmith

Reading is my escape from the real world, and writing is my meditation. I hope you enjoy these short stories as much I enjoy writing them. Children's stories, science fiction, and adventure are my favorite genres.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: